Методична робота

Завдання методиста - допомагати вихователям усвідомити необхідність змінювати тактику спілкування з дитиною, а саме: відмова від диктату, коли домінують заборона, вимога, погроза, наказ, окрик, і перехід до спільної діяльності з дорослими, встановлення довірчих стосунків між ними, що забезпечує дитині почуття захищеності, емоційного благополуччя, довіри, радощів життя. Ось чому, не відкидаючи основних форм роботи з кадрами, якими є педрада, консультації, семінари-практикуми, важливо наповнювати їх новим сучасним змістом, узгоджуючи його з базовим компонентом дошкільної освіти та іншими інструктивно-методичними документами.

/Files/images/DSC03588.JPG
Дацик Ольга Василівна - вихователь-методист з вищою педагогічною освітою.

Структура оновленої програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років «ДИТИНА».

Загальна структура програми передбачає інтегроване забезпечення діяльності педагогічного персоналу через практичне представлення програмового змісту роботи в таких аспектах: принцип роботи, співпраця з родиною, зростання особистості, завдання та зміст навчально-виховної роботи, показники успішного розвитку дитини, умови успішної педагогічної роботи, вимоги до розвивального предметного середовища, завдання і зміст роботи музичного керівника, рекомендована література.

Програмовий зміст навчально-виховної роботи з дітьми представлено за роками життя дитини дошкільного віку (від двох до семи років) у такій послідовності: «Діти раннього віку», «Наші малята», «Дослідники, чомусики», «Наші старші діти».

Усі розділи є логічно та змістовно взаємопов’язаними, поступово ускладнюються та відбивають картину цілісного розвитку різних сфер особистості дитини упродовж дошкільного періоду. Інформацію про особливості виховання та навчання дітей 7-го року життя, які не пішли в школу з різних причин, розміщено другою складовою у розділі «Наші старші діти».

У змісті розділу, що стосується кожної вікової групи, матеріал систематизовано за підрозділами та рубриками таким чином: особливості розвитку дітей та завдання виховання та навчання дітей, організація виховання та навчання дітей, орієнтовний режим дня, після чого представлені тематичні розділи:

- «Зростаємо дужими»,
- «Мова рідна, слово рідне»,
- «Дитина в довкіллі»,
- «Художня література»,
- «Граючись зростаємо»,
- «Віконечко у природу»,
- «Математична скарбничка»,
- «Чарівні фарби і талановиті пальчики»,
- «Привчаємось працювати»,
- «Діти, які потребують особливої уваги батьків та вихователів»,
- «Діти з особливими освітніми потребами».

Таке структурування матеріалу забезпечує системність та послідовність викладу, його поступове ускладнення відповідно до зростання вікових можливостей дітей, а також забезпечує тісний взаємозв’язок із сучасними науками – педагогікою, психологією, методиками, полегшує ознайомлення з програмою під час її вивчення у вищих навчальних закладах. Таке структурування програми значно полегшує її сприйняття вихователями, а також допомагає чіткіше структурувати матеріал у відповідності до тих дисциплін, які викладались їм у процесі професійної підготовки.

У розділі «Зростаємо дужими» визначені основні завдання збереження та зміцнення здоров’я дитини, виховання фізичної культури.

Вирішальне значення для повноцінного розвитку дитини має своєчасне оволодіння мовою, усім багатством її виражальних і змістових засобів. Мовлення тісно пов’язане з пізнавальним розвитком дитини, прилученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної та художньої культури. Основним засобом розвитку мовлення дітей раннього та дошкільного віку є спілкування в різних його формах та системах (з дорослими, іншими дітьми).

Зміст цієї багатогранної роботи, що викладена у розділі «Мова рідна, слово рідне», конкретизується в рубриках: «У світі звуків», «Слово до слова - зложиться мова», «У країні граматики», «Ми розповідаємо», «Ми розмовляємо». Запропонована для кожної вікової групи тематика спілкування допомагає малюкам пізнавати навколишній світ, орієнтуватись у ньому, сприяє формуванню відповідного ставлення до різних явищ. Передбачено і варіант програми з українського мовлення для російськомовних дітей, що відвідують російськомовні групи.

Важливим аспектом діяльності педагогів є ознайомлення дошкільника із навколишнім світом, зміст якого представлено у розділі «Дитина у довкіллі» У процесі такого ознайомлення у дитини формуються елементарні уявлення про світ речей, предметів, іграшок, побут та життя людей, відбувається початкове становлення умінь діяти певним чином, вибудовується характер цих дій, вчинків, усталюється та ієрархізується система потреб, бажань та мотивів поведінки, виникають перші судження про навколишній світ, що стає основою характеру та ціннісного ставлення до навколишнього світу, явищ, подій.

У розділі «Граючись, зростаємо» рекомендовано різні види ігор, кожний з яких має відповідне освітнє завдання: ігри, в яких діти привчаються до спільних дій, набувають умінь товаришувати, дружити, помічати та розуміти один одного, підтримувати, допомагати; різні види ігор з правилами; технічні ігри, ігри драматизації тощо.

Своєчасно ввести дитину у світ рідної природи, виховати любов до неї, пізнавальний інтерес до природних явищ, закласти основи екологічного виховання-важливе завдання роботи дошкільного закладу. Зміст тематичного підрозділу «Віконечко в природу» - багатоплановий конкретизований, у ньому визначена система доступних дітям певного віку цілісних уявлень про природне оточення, пізнавальні дії (практичні, сенсорні, дослідницькі) та види діяльності, якими дошкільники оволодіють.

Важливе значення для розвитку пізнавальної активності має формування у дітей початкових математичних уявлень, що дозволяють орієнтуватись в кількісних, просторових та часових відношеннях. Зміст підрозділу «Математична скарбничка» для кожної вікової групи має два основних аспектів: 1) обстеження предметних фактів та явищ; 2)формування системи логіко-пізнавальних дій. Тобто процес засвоєння математичного змісту означає виконання дітьми певних дій зі специфічним матеріалом. А тому при здійсненні програмових завдань основною метою вихователя має бути не тільки кількість математичних фактів, які вивчають діти (множини, величини, розміщення у просторі, форми), а й формування основних видів пізнавальних дій - практичних, сенсорних, мислитель них, за допомогою яких виділяються, усвідомлюються, узагальнюються різноманітні математичні уявлення.

Прилучати дитину до краси і гармонії, до світу мистецтва, пробудити її творчі сили й бажання займатися різними видами художньої діяльності – надзвичайно важливе завдання виховання. У тематичному розділі «Чарівні фарби і талановиті пальчики» художня діяльність дитини розглядається як поєднання тих видів діяльності, які спрямовані на розвиток творчої активності, ініціативності, образного мислення, уяви і фантазії, вміння сприймати чарівність та унікальність навколишнього світу, берегти і творити красу.

Тематика занять цього розділу тісно пов’язана з сезонними явищами природи, улюбленими творами художньої літератури, працею людей, традиційними святами, визначними подіями.

У розділі «Привчаємося працювати» визначені види праці для кожної вікової групи, форми участі в них дітей, виховні й освітні завдання дитячої трудової діяльності. Для дошкільників трудові завдання не тільки корисні у виховному плані, оскільки формують відповідні моральні навички (берегти і підтримувати чистоту, порядок, допомагати долати труднощі, радіти успіхам, доводити розпочате до кінця), а й надзвичайно цікаві, бо розкривають дітям сутність людської праці, дають змогу власними рученятами творити, беручи участь у різних видах праці – домашній, у природі, на майданчику, у виготовлені художніх, сувенірних виробів.

Для кожної вікової групи передбачено розділ «Діти, які потребують допомоги батьків та вихователів». Він зосереджує увагу вихователів на доцільних психологічних прийомах індивідуальної роботи. Хоч уваги та особистісного підходу у вихованні потребує кожний малюк, однак є такі діти, які викликають особливу турботу дорослих – чи то своєю надмірною активністю, непоседючістю, чи своєю незадовільною поведінкою або відставанням у розвитку. Щоб допомогти вихователям та батькам таких неординарних дітей, у розділі розглянуті найбільш типові психологічні причини труднощів, які виникають у їх вихованні.

Індивідуально орієнтованої роботи також потребують діти, які дещо випереджають за своїм розвитком однолітків. У зв’язку з цим для вихователів і батьків буде цікавою рубрика про «Дошкільнят з підвищеною пізнавальною активністю» Психологічні поради щодо забезпечення супроводу розвитку таких дітей включають певні рекомендації по веденню спостережень за дітьми з метою виявлення їх індивідуальних особливостей, методи побудови індивідуального підходу, ефективні форми спілкування з окремими групами дошкільнят, а також орієнтовний перелік психогімнастичних рольових ігор, які сприяють соціальній адаптації дитини.

В програмі «Дитина» для кожної вікової групи окреслено завдання роботи, відповідний зміст, умови успішної педагогічної роботи, показники успішного розвитку та рекомендації батькам, що дає змогу при врахуванні специфіки громадського і сімейного виховання досягти спільності, взаємної підтримки, взаємного збагачення навчальних та виховних можливостей з орієнтацією на кращі традиції сім’ї та позитивні фактори розвитку дитини у дошкільному навчальному закладі.

Окремо представлено розділ «Прилучаємось до музичної скарбниці». Цей розділ подано цілісно, для всіх груп разом. Це полегшить орієнтування в змісті роботи музичного керівника. Разом з тим слід наголосити, що вихователям, які ведуть освітню роботу в групах, вкрай важливо знати програму музичного виховання, співпрацювати з музичним керівником та здійснювати прилучення дітей до музичної культури тими засобами, які можна використовувати в умовах групи.

Структурні частини, з яких складається цей розділ, мають на меті різнобічний музично-естетичний розвиток дитини: виховання любові до пісні й співу, вміння виявити відповідний настрій в інтонації, пластиці, самостійному музикуванню, бажання слухати музику.

У розділі наведено орієнтовний музичний репертуар. З нього музичний керівник разом з вихователем може вибрати ті твори, які найбільше відповідають його задумкам. Водночас педагог може самостійно добирати музичні твори, дбаючи про їх високий художній рівень та доступність. Пісенний матеріал слід обов’язково транспонувати відповідно до вікових можливостей дітей.

Підведення підсумків роботи над методичною темою: "Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального чсередовища у навчальних закладах Дзержинського району"

Кiлькiсть переглядiв: 1238